Archiwum dzienne: 3 czerwca 2020

Zdalne nauczanie W-F


Każdego roku na początku czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego. W tym roku ze względu na izolację nie było to możliwe, ale wszyscy uczniowie ćwiczą w ramach zdalnego wychowania fizycznego i chętnie dzielą się zdjęciami ze swoich aktywności.

Konkursy programu edukacji antytytoniowej rozstrzygnięte!

ZPO w Stykowie w roku szkolnym 2019/2020 zorganizował konkursy plastyczne w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

           Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia i zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

            Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych, których tematyka miała nawiązywać do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu i wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

            Wyróżniliśmy z dwóch etapów najlepsze prace. Laureatem konkursu plastycznego programu edukacji antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas”, pt. „Ja i czyste powietrze wokół mnie” zostaje – Bębas Oliwia z kl. „0”. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, pt. „Nie palisz – życie ocalisz! ” zajęła – Łukawska Aleksandra z kl. I; II miejsce – Maciąg Rafał kl. II; III miejsce – Gizan Amelia kl. II . Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy słodkie upominki.

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji.

            Koordynator programu: Magdalena Bryła, Anna Rycombel.

Pedagog szkolny radzi…

PRAWA DZIECKA

O prawach Dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
*Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
*Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
*Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek mogę wzywać.
*Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
*Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
*Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.

Tekst Marcin Brykczyński.

     Prawa Dziecka zawarte są w Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ  i przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  w dniu 20. XI. 1989r.

 Konwencję tę ratyfikowała również Polska – 30.IX.1991r.
     Polska podpisując Konwencję zobowiązała się do przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci.

Lista praw dziecka:

Prawa cywilne i wolności osobiste, umożliwiające rozwój dziecka:

 • Prawo do życia i rozwoju.
 • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu).
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi.
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa.
 • Prawo do godności i szacunku.
 • Prawo do nietykalności osobistej.
 • Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

Prawa socjalne:

 • Prawo do odpowiedniego standardu życia.
 • Prawo do ochrony życia.
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego.
 • Prawo do opieki zdrowotnej.
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa ekonomiczne:

 • Prawo do nauki.
 • Prawo do ochrony pracy podejmowanej w ramach wakacyjnego zarobku lub w ramach nauki.

Prawa kulturalne:

 • Prawo do korzystania z dóbr kultury.
 • Prawo do informacji.
 • Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne lub publiczne – dzięki nim dziecko może uczestniczyć w życiu państwa:

 • Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
 • Prawo do wyrażania swoich poglądów.

PRAWA UCZNIA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

 • Prawo do edukacji.
 • Prawo do wyrażania swojej opinii.
 • Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
 • Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
 • Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
 • Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
 • Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
 • Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych.

STATUT SZKOŁY

Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące uczniom, nie może natomiast ich zawężać ani nakładać obowiązków nie przewidzianych w aktach wyższej rangi ! Statut może także zawierać zapisy, których nie akceptujesz,  mimo to musisz ich przestrzegać, bo są one obowiązującym prawem.
Statut nie może naruszać praw zawartych w konstytucji czy Konwencji o Prawach Dziecka. Każdy uczeń ma prawo wglądu do statutu swojej szkoły.

Co może zrobić uczeń gdy, jego prawa są łamane ?

Najlepiej jest, jeśli problem rozwiązywany jest w  szkole.     

 W szkole uczeń może poprosić o pomoc :

 1. Rodziców( należy zawsze rodziców informować o każdej trudnej sytuacji).
  1. Wychowawcę klasy.
  1. Dyrektora szkoły.
  1. Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem.
  1. Pedagoga szkolnego.
  1. Samorząd Uczniowski.
  1. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia ( jeśli istnieje ).

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.
     Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :


1. Organizacji pozarządowych,  są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom.

 Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

2. Kuratorium Oświaty.
3.Naczelnego Sądu Administracyjnego / do sądu w imieniu ucznia występuje rodzic.


Inne ważne konwencje międzynarodowe dotyczące dzieci przyjęte przez Polskę:

 1. Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich;
 2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (haska);
 3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem (luksemburska);
 4. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego .