Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STYKOWIE

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
  1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego, dzieci z Publicznego Przedszkola w Stykowie oraz nauczyciele i pracownicy placówki.
  2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie i ci, którym dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Ponocy Społecznej w Brodach.
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
  1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu oraz w miarę możliwości finansowych- deseru.
  2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący.
  3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku- koszt wsadu do kotła.
  4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
  5. W sytuacjach wzrostu kosztów i produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.
III Opłaty

Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u wychowawcy świetlicy do dziesiątego dnia każdego miesiąca, jednak na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do dziesiątego  każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.

Wpłaty u wychowawcy świetlicy potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

Wychowawca świetlicy posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.

ZWROTY ZA OBIADY

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

Nieobecność musi być zgłoszona wychowawcy świetlicy osobiście, telefonicznie ( 503-429-214, 41-271-63-66) lub pisemnie w dniu poprzedzającym nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Odpisu za obiady dokonuje się od następnego dnia po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka.

W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, wychowawca świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

WYDAWANIE POSIŁKÓW

Posiłki wydawane są od godz. 11.15 do godz. 12.00.

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

Porcje, które zostały (ze względu na nieobecność uczniów w danym dniu),  są rozdzielone jako „dokładki” dla chętnych dzieci.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa wychowawca świetlicy.

Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.


Wiadomości z naszej stołówki

Jadłospis od 19 czerwca


Maj w świetlicy szkolnej

MMaj to bez wątpienia najpiękniejszy miesiąc w roku, a my przygotowując gazetkę świetlicy zaprezentowaliśmy najpiękniejsze „Zakątki Polski”. W tym miesiącu […]


Jadłospis od 12 czerwca


Jadłospis od 5 czerwca


Jadłospis od 29 maja


Jadłospis od 22 maja


Jadłospis – od 15 maja


Jadłospis – od 8 maja


Jadłospis – od 24 kwietnia


Jadłospis od 24 kwietnia