Samorząd uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

WRZESIEŃ:

 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory prezydium SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopaków, konkurs „Najzabawniejsze nakrycie głowy”.

PAŹDZIERNIK:

 • udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej -konkurs plastyczny ”Kartka dla Nauczyciela” Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy , zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły.
 • Przygotowanie gazetki “Miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy”.

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
 • Organizacja dyskoteki i wróżb „andrzejkowych”.
 • 21 listopada- Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień – przygotowanie drzewa życzliwości na korytarzu szkolnym.Przygotowanie skrzynki życzliwość w kąciku SU do której uczniowie będą wrzuca kartki i życzenia dla kolegów i koleżanek.

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Dzień w przebraniu za Mikołaja ( 6 grudnia)
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych
 • Zorganizowanie konkursu na najdłuższą brodę Mikołaja.

STYCZEŃ:

 • Dzień w masce karnawałowej
 • Konkurs na maskę karnawałową
 • Szkolna akcja – białe ubrania.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

LUTY:

 • Organizacja poczty „walentynkowej”
 • ubieramy się na czerwono (14 lutego)
 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc w Tłusty czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców;

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • „Dzień w ubraniu w kwiaty”.
 • Zainicjowanie akcji “Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Akcja – ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

 • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunem.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają…,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…

to nie tylko praca, ale i walka…

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

                                                                                                   Janusz Korczak

19 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwała opiekunka SU Pani Agnieszka Pastuszka. Na niej spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. W skład komisji wyborczej weszły: Oliwia Orzeł, Klaudia Wiśnios oraz Kaja Koszarska.

Przewodniczący SU – Wiktor Jankowicz z klasy VIII a

Zastępca przewodniczącego SU – Maja Jankowicz z klasy VIII b

Sekretarz SU – Zuzanna Borowiec z klasy VIII b

Członek Prezydium SU – Gabriela Turek

Wiktorowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska. Wszystkich uczniów klas 4-8 zapraszamy do włączenia się w działalność samorządową.

Wyniki głosowania:

Wiktor Jankowicz 46 głos.ów

Maja Jankowicz – 39 głosów

Zuzanna Borowiec – 34 głosy

Gabriela Turek – 20 głosów

Olaf Grzyb – 12 głosów

Maja Kacperska – 12 głosów

Julia Moczydłowska – 11 głosów

Igor Turek – 6 głosów

Oliwier Gralec – 6 głosów

Maja Dwojak – 6 głosów

Julian Kusiak – 4 głosy

Lilianna Walkiewicz – 3 głosy

Wiktoria Jagieła – 3 głosy

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

19 września 2022 od godziny 11.30 do 11.50 odbędą się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszeni Kandydaci to:

 1. Wiktor Jankowicz klasa VIII a
 2. Julia Moczydłowska klasa VIII a
 3. Igor Turek klasa IV
 4. Oliwier Gralec klasa IV
 5. Olaf Grzyb klasa VI
 6. Maja Dwojak klasa VI
 7. Zuzanna Borowiec klasa VIII b
 8. Gabriela Turek klasa VIII b
 9. Lilianna Walkiewicz klasa V
 10. Wiktoria Jagieła klasa V
 11. Maja Kacperska klasa V
 12. Michalina Turek klasa V
 13. Julian Kusiak klasa V
 14. Maja Jankowicz klasa VIII b

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie klas IV – VIII oraz nauczyciele.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZPO w Stykowie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Samorząd Uczniowski z mocy prawa (Ustawa o systemie oświaty
  z dn.7.09.1991 z późn.zm.) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.
 5. Realizacji celów towarzyszy dbałość o dobre imię szkoły.
 6. Praca w Samorządzie:
 1. stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły;
 2. uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i za innych
 3. uaktywnia społecznie;
 4. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun Samorządu.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

1.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  i rozrywkowej zgodnej z własnymi potrzebami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem
 5. samodzielne ustalenie w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu
 6. przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły

.III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Walne Zebranie Uczniów (Zebranie wszystkich uczniów szkoły). Prawo udziału w takim zebraniu mają wszyscy uczniowie, powoływane jest na wniosek ustalonej liczby uczniów szkoły (np.: 1/5) bądź Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Radę Samorządu czy dyrektora szkoły.

Kompetencje:

– uchwalanie Regulaminu Samorządu

– prawo do odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań.

 1. Rada Uczniowska, czyli Rada Samorządów Klasowych (rada delegatów poszczególnych klas) to organ, przed którym Rada Samorządu Uczniowskiego zdaje sprawozdanie ze swej działalności. Składa się z wybranych podczas klasowych wyborów przedstawicieli.

Samorząd klasowy składa się z:

 •   przewodniczącego,
 •   zastępcy,
 •   skarbnika.

Samorządy klasowe klas IV – VIII są reprezentantami uczniów, w klasach
I – III interesy uczniów reprezentują wychowawcy.

Zadania:

– Rada Uczniowska dokonuje oceny i podsumowania działalności samorządu. Może również przydzielać zadania dla samorządu, oceniać wywiązywanie się z zadań poszczególnych komórek podległych samorządowi oraz funkcyjnych a także wyznaczać nowe funkcje i zadania oraz przydzielać je określonym komórkom czy osobom. Przedstawiciele samorządów klasowych zbierają pomysły uczniów swojej klasy dotyczące pracy samorządu i przedstawiają je na zebraniach rady samorządów klasowych z zarządem SU.

– Uczestnicząc w zebraniach z zarządem SU reprezentują interesy i opinię swojej klasy w danej sprawie, informują uczniów swojej klasy
o działalności zarządu SU, informują i zachęcają uczniów swojej klasy do zaangażowania się w działania SU, wraz z zarządem podejmuje najważniejsze decyzje o kierunkach działania samorządu w szkole.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego – składa się z Prezydium Rady Samorządu. Rada Samorządu Uczniowskiego jest koordynatorem pracy samorządu uczniowskiego. Działa według własnego planu pracy. Wytycza aktualne zadania klasom i ewentualnym sekcjom samorządu oraz kontroluje ich realizację.

W skład Prezydium wchodzą:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca,
 • Sekretarz
 • i Rzecznik Samorządu Uczniowskiego.

Stałymi członkami Prezydium mogą być również przewodniczący samorządów klasowych.

 1. Dodatkowo mogą zostać powołane Sekcje Samorządu Uczniowskiego (jeśli istnieje taka potrzeba). Mogą mieć charakter stały lub doraźny.

IV. ZADANIA Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Prezydium Rady SU zobowiązane jest do:
 1. współdziałania z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców poprzez reprezentowanie interesów uczniów;
 2. inicjowania współpracy z samorządami klasowymi,
 3. przygotowania planu pracy;
 4. informowania na bieżąco o działalności samorządu;
 5. przeprowadzania systematycznie posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego;
 6. przygotowania walnego zebrania uczniów;
 7. rozliczania się przed ogółem z wykonania podjętych zadań;
 8. dbania o dobra atmosferę pracy w samorządzie;
 9. inicjowania działań rozwijających zainteresowania i pasje uczniów, jednocześnie wykorzystując ich potencjał i talenty.

2. Zadania członków Prezydium Rady SU.

Do zadań Przewodniczącego należy:

 1. kierowanie pracą całej Rady Samorządu Uczniowskiego;
 2. prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego;
 3. reprezentowanie SU przed Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organizacjami w szkole i poza nią;
 4. nawiązywanie współpracy samorządu z organizacjami działającymi
  na terenie szkoły;
 5. przedstawienie ogółowi uczniów planu pracy samorządu oraz końcowego sprawozdania z jego realizacji;
 6. kierowanie pracą samorządów klasowych;
 7. reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Do zadań Zastępcy (wiceprzewodniczącego) należy:

 1. przejęcie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności;
 2. współpraca z przewodniczącym – pomaga w wykonywaniu zadań przewodniczącemu, a także przejmuje części jego zadań;

Do zadań Sekretarza należy:

 1. prowadzenie zeszytu/segregatora protokołów,
 2. prowadzenie dokumentacji pracy samorządu,
 3. przekazywanie informacji z zebrań w gazetce (gablocie) samorządu,

Do zadań Rzecznika Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. informowanie uczniów o zbliżających się uroczystościach, lub innych wydarzeniach;
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami SU;
 3. prowadzenie ewentualnej korespondencji samorządu;

Do zadań Przewodniczących Klas należy:

 1. zapoznanie się z bieżącymi zadaniami samorządu;
 2. przenoszenie zadań samorządu na grunt swojej klasy i kierowanie nimi;
 3. rozliczanie się ze swojej pracy przed Radą Samorządu Uczniowskiego;
 4. utrzymywanie systematycznych kontaktów z Radą Samorządu Uczniowskiego poprzez udział w zebraniach i naradach;
 5. rzetelnie informować klasę o tematyce, ustaleniach i decyzjach podejmowanych na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
 1. informowanie na bieżąco o działaniach klasy;
 2. aktywizowanie i włączanie do pracy całej społeczności swojej klasy;
 3. zgłaszanie uwag i wniosków.

V. WYBÓR OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

VI. ZADANIA I ROLA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego
  i dąży do jak najszerszej samodzielności i niezależności samorządu uczniowskiego.
 2. Opiekun czuwa, by uchwały i zapisy regulaminu Samorządu były zgodne z obowiązującymi przepisami: z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły;
 3. Pomaga przy organizacji wyborów do samorządu uczniowskiego, czuwa nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej;
 4. Pomaga przy tworzeniu planu pracy samorządu oraz nadzoruje jego realizację;
 5. Pomaga przy organizacji zebrań, wspiera przewodniczącego
  w przygotowaniu i prowadzeniu zebrania, czuwa nad terminami zebrań;
 6. Pomaga przy prowadzeniu dokumentacji samorządu uczniowskiego;
 7. Opiekun Samorządu zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 8. Opiekun SU rozpowszechnia wiedzę o możliwościach działania samorządu w szkole.
 9. Motywuje do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów.
 10. Zachęca uczniów do bezpośrednich kontaktów z pozostałymi organami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi.

VII. ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są:
 • równe (każdy uczeń ma jeden głos),
 • tajne (wybory są anonimowe a akt głosowania jest tajny),
 • powszechne (każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu),
 • bezpośrednie (każdy głosuje osobiście)
 • i większościowe (wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów).
 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane na początku nowego roku szkolnego, jednak nie później niż 30 września.
 2. Prawo głosowania, czyli czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły.
 3. Prawo kandydowania, czyli bierne prawo wyborcze na:

– stałego członka Prezydium Samorządu Uczniowskiego posiada każdy uczeń niezawieszony w prawach ucznia po przedstawieniu listy
z podpisami min. 20 uczniów szkoły.

– przedstawiciela samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy niezawieszony w prawach ucznia.

Bierne prawo wyborcze nie powinno być uzależnione od wyników
w nauce, oceny z zachowania, czy opinii nauczycieli.

 1. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 2 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów.
 3. Przygotowaniem wyborów zajmuje się uczniowska komisja wyborcza złożona z uczniów nie kandydujących w wyborach. Komisja wyborcza składa się z minimum czterech osób. Nad wszystkim czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 4. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy :
 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów
 2. przygotowanie i zorganizowanie wyborów
 3. przeprowadzenie wyborów
 4. obliczenie głosów
 5. sporządzenie protokołu
 6. ogłoszenie wyników
 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym wyborów. Kandydaci przygotowują plakaty polecające swoją osobę lub przeprowadzane są debaty przedwyborcze. W dniu wyborów obowiązuje zakaz agitacji wyborczej.
 2. W trakcie kampanii przedwyborczej niedopuszczalne jest:
 1. zrywanie, niszczenie ( dopiski, rysunki ) plakatów wyborczych innych kandydatów,
 2. publiczne wyśmiewanie, obrażanie kontrkandydatów
 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie klas I – VIII, nauczyciele oraz personel szkoły. Wybory są powszechne i tajne.
 2. Lokal wyborczy jest specjalnie wydzielonym miejscem, w którym przez cały czas trwania wyborów znajduje się urna wyborcza oraz miejsca umożliwiające dobrowolne, tajne i przemyślane oddanie głosu.
 3. W dniu wyborów w lokalu wyborczym każdy uprawniony do głosowania wyborca otrzyma kartę do głosowania; każda karta zawiera (imiona i nazwiska, klasa, ewentualnie zdjęcie );
 4. Aby głos był ważny należy na karcie do głosowania w kratce obok nazwisk 3 wybranych kandydatów postawić znak X; Prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny;
 5. Karta do głosowania będzie nieważna jeżeli znajdą się na niej jakiekolwiek inne znaki , dopiski, rysunki czy poprawki;
 6. Członkowie uczniowskiej komisji przebywają w lokalu wyborczym przez cały czas trwania wyborów, czuwając nad przebiegiem głosowania. Uczniowie z komisji wyborczej powinni uzyskać zwolnienie z lekcji
  w czasie których odbywają się wybory.
 7. Obliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków komisji. W pomieszczeniu,
  w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące jej członkami.
 8. Po obliczeniu głosów komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów
  i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
 9. Komisja Wyborcza zobowiązana jest w ciągu 2 dni (roboczych) od daty wyborów przedstawić ostateczne wyniki na specjalnie zorganizowanym apelu.
 10. Po podliczeniu głosów Przewodniczącym zostaje uczeń z największą liczbą punktów. Zastępcą zdobywca drugiego miejsca, Sekretarzem trzeciego, a Rzecznikiem SU uczeń z czwartym wynikiem.
 11. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów, kandydaci ustalają między sobą, jakie obejmują stanowisko. W przypadku wyłonienia większej liczby kandydatów niż 4, decyzją Komisji Wyborczej zwiększa się liczbę członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Jednak
  w przypadku braku porozumienia, bądź niemożliwości wyłonienia zwycięzców przeprowadza się wybory uzupełniające.
 12. Kadencja nowego Samorządu trwa od momentu ogłoszenia wyników, do końca danego roku szkolnego.
 13. W razie potrzeby od 1 września do czasu wyłonienia w wyborach nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców współpracują członkowie Prezydium
  z poprzedniego roku szkolnego.

VIII. TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Samorządu Szkolnego.
 2. Listę uczestników zebrań Rady SU dołącza się do protokołu zebrania.
 3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.
 4. Członek  samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności  
  w samorządzie.

IX. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

Dokumentację Samorządu stanowią :

1. Regulamin Samorządu

2. Protokoły zebrań Rady Samorządu

3. Sprawozdania z działalności Samorządu

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin uchwalany jest poprzez głosowanie na Walnym Zebraniu (Zebranie wszystkich uczniów).  Zostaje przyjęty większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
  W głosowaniu nad przyjęciem regulaminu działalności samorządu uczniowskiego mają prawo brać udział tylko uczniowie szkoły. Oznacza to, że nauczyciele, opiekun samorządu czy też dyrektor lub rodzic nie ma prawa głosować.
 1. Dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu odbywa się w trybie właściwym dla jego ustalenia. Każdego roku po wyborach powinno odbyć się specjalne posiedzenie Prezydium Samorządu Uczniowskiego poświęcone analizie obowiązującego regulaminu, wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości oraz – w razie potrzeby – zaproponowaniu niezbędnych zmian.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Regulamin został przyjęty na Walnym Zebraniu Uczniów

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. Podstawą prawną dla działalności SU jest Art. 85 Dz.U.2018.0.996 tj. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

 • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
 • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
 • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
 • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
 • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
 • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/23


Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

PROGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STYKOWIE


Założeniem Programu działań Samorządu Uczniowskiego jest rozwój samorządności uczniów w szkole oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez zapewnienie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych. Istotnym założeniem jest wychowanie ucznia przygotowanego do życia w społeczeństwie, szanującego prawdę oraz godność swoją i drugiego człowieka.

Zadaniem Szkoły jest stworzenie możliwości, by uczniowie mogli wpływać na życie placówki poprzez: działania samorządowe, organizowanie tradycyjnych obrzędów oraz szukanie nowych form wzbogacających obrzędowość szkoły, współpracę ze środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania agresji, pracę na rzecz innych.

Uzupełnieniem programu jest plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowywany na każdy kolejny rok szkolny.

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego i sposoby ich realizacji:

 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i poczucia tożsamości narodowej.
 • Aktywny udział dzieci w życiu wspólnoty rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.
 • Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm współżycia w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi, wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie w pomoc innym.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także za swoją szkołę.
 • Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym urządzeń medialnych i zasobów bibliotecznych.
 • Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zabaw, konkursów, akcji charytatywnych, itp.
 • Udział w realizacji projektów ogólnoszkolnych.
 • Pomoc w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Aktualizowanie ściennej gazetki informacyjnej.
 • Współpracę w promowaniu szkoły.
 • Włączanie się w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania agresji.
 • Uczestnictwo w spotkaniach członków Samorządu Uczniowskiego.