Samorząd Uczniowski

W miesiącu wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. W jego skład weszli:

kl IV ,,a” – Natalia Niekłań I Natalia Maciąg
kl IV ,,b” –  Zuzanna Borowiec i Maja Jankowicz
KL V,,a” – Amelia Turek, Agata Olszewska i Kacper Gawron
KL V,,b” –  Marek Olesinski  i Majka Kania
KL VI –  Marta Gębura,  Jakub Dwojak,  Bartłomiej Domagała
kl VII –  Jakub Dróżdż,  Aleksandra Kruk i Igor Piętak 
Kl VIII Karol Kozieł, Krystian Ślifierz i Nina Kusiak- przewodnicząca                    

PROGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STYKOWIE

Założeniem Programu działań Samorządu Uczniowskiego jest rozwój samorządności uczniów w szkole oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez zapewnienie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych. Istotnym założeniem jest wychowanie ucznia przygotowanego do życia w społeczeństwie, szanującego prawdę oraz godność swoją i drugiego człowieka.

Zadaniem Szkoły jest stworzenie możliwości, by uczniowie mogli wpływać na życie placówki poprzez: działania samorządowe, organizowanie tradycyjnych obrzędów oraz szukanie nowych form wzbogacających obrzędowość szkoły, współpracę ze środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania agresji, pracę na rzecz innych.

Uzupełnieniem programu jest plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowywany na każdy kolejny rok szkolny.

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego i sposoby ich realizacji:

 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i poczucia tożsamości narodowej.
 • Aktywny udział dzieci w życiu wspólnoty rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.
 • Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm współżycia w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Zwracanie uwagi na potrzeby innych ludzi, wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie w pomoc innym.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, a także za swoją szkołę.
 • Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym urządzeń medialnych i zasobów bibliotecznych.
 • Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zabaw, konkursów, akcji charytatywnych, itp.
 • Udział w realizacji projektów ogólnoszkolnych.
 • Pomoc w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Aktualizowanie ściennej gazetki informacyjnej.
 • Współpracę w promowaniu szkoły.
 • Włączanie się w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania agresji.
 • Uczestnictwo w spotkaniach członków Samorządu Uczniowskiego.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok
 • Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami. ( na godzinach wychowawczych)
 • Organizacja obchodów Dnia Chłopaka, dyskoteka
 • Organizacja kampanii wyborczej „ I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”

Październik

 • Obchody Światowego Dnia Uśmiechu ( 5. 10)