Archiwum dzienne: 15 maja 2020

BIEG PO ZDROWIE

„Bieg po zdrowie”

Nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Po raz pierwszy nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas IV oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Bieg po zdrowie”, jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Założenia programu

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży jest istotnym elementem ogólnych

oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych spoczywa na osobach dorosłych, tworzących najbliższe środowisko społeczne dzieci. Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia powinno być na stałe wpisane w oddziaływania edukacyjno-wychowawcze.

Grupa, do której został skierowany program profilaktyki antytytoniowej, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie. Wynika z nich, że większość dorosłych palaczy podjęła próby palenia tytoniu, będąc jeszcze

nastolatkami. Wg. Badań HBSC z 2014 r. dzieci po pierwsze papierosy sięgają już w wieku 13 lat i poniżej (24%). Odsetek młodzieży mającej za sobą pierwsze próby palenia tytoniu wzrasta wraz z wiekiem i wynosił: 8% u 11-latków, 23,6% u 13-latków i 47,6% u 15-latków. W wieku 15 lat codziennie pali tytoń obecnie około 9,8% nastolatków, bez różnic związanych z płcią… Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11-15 lat

próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 rokiem życia.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie GIS, w październiku 2014 roku wskazują, że edukacja na temat szkodliwości papierosów rozpoczyna się przeważnie w szkole gimnazjalnej, zdaniem respondentów za późno, gdyż w pierwszej klasie gimnazjum wiele młodych osób już pali. Pierwsze zajęcia na ten temat powinny odbywać się już wtedy, gdy uczniowie uczęszczają do ostatnich klas szkoły podstawowej. W badaniach GIS zwrócono uwagę również na formę zajęć edukacyjnych – przeważnie są to wykłady. Młodzi ludzie bardziej cenią obrazowe przedstawienie problemu, a także drastyczne i szokujące obrazy,

które lepiej zapadają w pamięć i zwiększają szansę na to, że młody człowiek zawaha się przed sięgnięciem po kolejnego papierosa.

Główne cele programu:

1. opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

2. pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

3. zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas IV_VIII oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Założenia programu:

I Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 1. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem;
 2. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne;
 3. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia
 4. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości
 5. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina , rówieśnicy i środki masowego przekazu;
 6. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali;
 7. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież;
 8. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia;
 9. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas I-III oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Nie pal przy mnie, proszę”, jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 3. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 3. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 4. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 5. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Zagadnienia programowe:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

Metoda:

 • Podająca
 • Burza mózgów
 • Problemowa
 • Zadań stawianych dziecku
 • Graficznego zapisu
 • Twórczego rozwiązywania problemów

Formy pracy:

 • Indywidualna

Z przyczyn od nas niezależnych musimy przeprowadzić profilaktykę na odległość. Prosimy o wyrozumiałość.

 • KONKURS

Drogie dzieci! Ogłaszamy konkurs pt. „Nie palisz – życie ocalisz! ”

Prace można wykonać techniką dowolną i w dowolnym formacie. Prosimy o zrobienie zdjęcia swojej pracy i przesłanie do 29 maja 2020r. na e-meil do:

p. Magdalena Bryła venomia@wp.pl

p. Anna Rycombel annarycombel28@gmail.com

W tytule proszę podać nazwę szkoły, imię i nazwisko, oraz klasę,

np. ZPO w Stykowie Jan Kowalski kl. 2