Archiwum dzienne: 7 maja 2020

PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ 2019/2020Serdecznie informujemy, iż w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie kolejny raz realizowany jest Program Profilaktyki Antytytoniowej w następujących kategoriach:

I „Czyste powietrze wokół nas” kierowany do dzieci 5-6 letnich;

II „Nie pal przy mnie proszę” kierowana do klas I-III;

III „Bieg po zdrowie” kierowany do klas IV;

IV „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany do klas IV-VIII;

Realizator:

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Koordynator:

Magdalena Bryła

Anna Rycombel

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW ZDROWOTNYCH WŚRÓD DZIECI JEST NAJSKUTECZNIEJSZYM DZIAŁANIEM W PROFILAKTYCE PALENIA TYTONIU

„NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas I-III oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Nie pal przy mnie, proszę”, jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

 1. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 3. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 3. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 4. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 5. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Zagadnienia:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

Koordynator programu: p. Magdalena Bryła, p. Anna Rycombel

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program edukacji antytytoniowej

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas IV – VIII oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Założenia programu:

I Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 1. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem;
 2. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne;
 3. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia
 4. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości
 5. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina , rówieśnicy i środki masowego przekazu;
 6. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali;
 7. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież;
 8. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia;
 9. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

II Kształtowanie postaw:

 1. Zobowiązujących do niepalenia;
 2. Dumy z faktu niepalenia;
 3. Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia;
 4. Odpowiedzialność za własne zdrowie.

III Rozwinięcie umiejętności do:

 1. Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu;
 2. Wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia;
 3. Przeciwstawiania się paleniu tytoniu;
 4. Określenia korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
 5. Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

Cele główne programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

Cele szczegółowe programu:

 1. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
 2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 3. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Zagadnienia programu:

 1. POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
 2. LABORATORIUM CIAŁA
 3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE”
 4. ZNAJDŹ WLAŚCIWE ROZWIĄZANIE
 5. UWIERZ W SIEBIE

Koordynator programu: p. Magdalena bryła, p. Anna Rycombel