Świętokrzyskie Dwujęzyczne

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności. Głównym zadaniem szkół, które zgłoszą się do udziału w projekcie jest przygotowanie i realizacja inicjatyw dwujęzycznych.

CELE PROJEKTU:

 • Wzrost umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie nauczanie dwujęzycznego.

Projekt Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności ─ szkoły podstawowe terminy spotkań:
25.11.2015 – spotkanie stacjonarne
14.12.2015 – zajęcia e-learningowe
10.02.2016 – spotkanie stacjonarne
20.04.2016 – zajęcia e-learningowe
11.05.2016 – spotkanie stacjonarne

GRUPA DOCELOWA:

Szkoły podstawowe (klasy I–VI)
Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

Cykl szkoleń dla nauczycieli.

Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe.
 • Platforma e-learningowa w nauczaniu dwujęzycznym.
 • eTwinning – czyli pomysł na międzynarodowy projekt edukacyjny.

Wizyta studyjna w szkołach, które realizują nauczanie dwujęzyczne.

W ramach prowadzonego pilotażu przewiduje się organizację jednodniowej wizyty studyjnej do szkół, w których prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne. W wizycie studyjnej będą mogli uczestniczyć nauczyciele i dyrektorzy szkół zgłoszonych do projektu. Utworzenie platformy e-learningowej – Cyfrowe Laboratorium Dwujęzyczności
Zadanie to obejmuje:

 • cyfrowe laboratorium dwujęzyczności dla uczniów i nauczycieli – dostęp do platformy e-learningowej;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
 • bazę materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Inicjatywy dwujęzyczne w szkołach

Zadaniem szkół biorących udział w projekcie będzie przygotowanie inicjatywy dwujęzycznej w szkole. Będą to mogły być różnego rodzaju działania zaproponowane przez uczniów i nauczycieli. Ważne będzie to, aby we wszystkich zaproponowanych sytuacjach przyswajanie języka obcego odbywało się w naturalnym kontekście. Treści realizowane w ramach zajęć dotyczących przygotowania inicjatywy nie będą wynikały z opracowanych przez specjalistów programów nauczania języka obcego, lecz z aktualnego zapotrzebowania na konkretne słownictwo i konstrukcje językowe.

Etapy opracowania inicjatywy dwujęzycznej

– Projekt międzynarodowy opracowany w ramach Programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ opracowany zostanie projekt międzynarodowy dotyczący nauczania dwujęzycznego. W projekcie uczestniczyć będą szkoły zgłoszone do projektu pilotażowego

– Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 • Utworzenie konsorcjum partnerskiego ŚCDN ze szkołami zgłoszonymi do projektu SID.
 • Wspólne opracowanie koncepcji projektu i wniosku aplikacyjnego do programu Erasmus+.
 • Realizacja projektu międzynarodowego dotyczącego zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.