Informacje pedagoga

Pedagog szkolny mgr Beata Kryzińska

 

Kontakt: tel. 573 135 886
e-mail : b.kryzinska@gmail.com

 

Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 11.00

Pedagog szkolny jest do dyspozycji rodziców w godzinach pracy lub w innych po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Drogi Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, w nauce, z rówieśnikami, inne.
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
• Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy.
Każdy, kto zgłosi się do pedagoga – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy.
Nie mogę zagwarantować, że każdą sprawę uda się załatwić, ale uczeń może być pewien, że dołożę wszelkich starań, by tak było.
Obowiązuje mnie przy tym tajemnica. Uczeń ma gwarancję, że to, o czym rozmawia z pedagogiem zostanie między pedagogiem a uczniem.
Chyba, że dzieje się coś, co zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu ucznia, w takich przypadkach pedagog musi natychmiast reagować i zachowanie dyskrecji nie jest możliwe.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:
• trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka;
• problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
• uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele mogą oczekiwać:
• pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
• analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
• wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).
W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy, są to:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Komisariat Policji w Brodach i Komenda Powiatowa Policji
• Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
• Pedagodzy z innych szkół
Zadania pedagoga szkolnego:
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
• Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
• Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego.
• Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
• Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
• Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
• Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
• Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia,
• Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.
• Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
• Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.
• Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
• Rodzicami.
• Nauczycielami
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
• Poradniami Specjalistycznymi.
• Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

WAŻNE TELEFONY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starachowicach 41 274 73 85

Urząd Gminy w Brodach 41 271 12 31

Komisariat Policji w Brodach 997

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach 41 271 13 69

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( bezpłatny telefon całodobowy) Niebieska Linia 801 120 002

Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Pomarańczowa Linia dla Rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki 0 801 140 068