Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej
Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spstykow.pl

🔸Data publikacji strony internetowej: 2014-06-09
🔸Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  ● pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
  ● opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Nie wszystkie materiały graficzne (zdjęcia) mają opisy alternatywne.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Treść

 1. Wszystkie treści zamieszczane są w kolejności daty publikacji, która wyróżnia się przy każdym poście większą czcionką oraz jaskrawym kolorem.
 2. Nagłówki są dobrze widoczne na stronie a w tekście stosowane są odstępy.
 3. Treść wyświetlana jest w układzie poziomym a menu do kolejnych stron w układzie pionowym.
 4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Wersja dla niepełnosprawnych

Strona posiada wersję dla niepełnosprawnych, która jest oznaczona widoczną grafiką, umieszczoną w lewym, górnym rogu. Menu narzędzi dostępności wyróżnia się większą i pogrubioną czcionką. Użytkownik może wybrać:

🔸powiększenie tekstu,
🔸regulację kontrastu,
🔸dostosowanie skali szarości,
🔸rozjaśnienie tła,
🔸odwrócenie (negatyw),
🔸podkreślenie łącza,
🔸ustawienie bardziej czytelnej czcionki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

🔸Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

🔸Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Adamus.
🔸E-mail: dyrektor@spstykow.pl
🔸Telefon: 41 271 63 66

🔸Każdy ma prawo:

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● wnioskować o udostępnienie nieczytelnej informacji w innej alternatywnej formie.

🔸Żądanie musi zawierać:

● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

🔸Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie
🔸Adres: Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody
🔸E-mail: dyrektor@spstykow.pl
🔸Telefon: 41 271 63 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody

🔸Budynek częściowo przystosowany dla osób na wózkach.
🔸Do budynku prowadzą cztery wejścia z których wejście główne jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
🔸Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
🔸Budynek szkoły zajmuje parter i I piętro. W budynku nie ma windy.
🔸Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
🔸Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
🔸W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
🔸Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
🔸Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
🔸Brak oznaczeń w alfabecie brajla i innych dla osób niewidomych i słabowidzących.
🔸Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
🔸Biblioteka szkolna nie dysponuje urządzeniami do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.